آئین نامه ها

اداره کتب و انتشارات دانشکده علوم پزشکی لارستان

اولویت های پژوهشی ۱۴۰۰

file name : 1400.pdf
file size : 519 KB
دانلود

آئین نامه انتشارات ۱۴۰۰

file name : -نامه-نهایی-انتشارات-1400.pdf
file size : 309 KB
دانلود

آئین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

file name : 61.tif
file size : 2 MB
دانلود

دستورالعمل خط فارسی

file name : 13941210-دستور-خط-فارسی.pdf
file size : 2 MB
دانلود

دستورالعمل ویراستاری ادبی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

file name : -ویراستاری-ادبی-فرهنگستان-زبان-و-ادب-فارسی.pdf
file size : 2 MB
دانلود

دستورالعمل اعطاء پاداش

file name : book-grant.pdf
file size : 228 KB
دانلود

آیین نامه کمیته انتشارات

file name : comite-entesharat.pdf
file size : 364 KB
دانلود

آیین نامه اخلاق در انتشار

file name : akhlagh-enteshar.pdf
file size : 349 KB
دانلود