فرم ها

اداره کتب و انتشارات دانشکده علوم پزشکی لارستان

فرم امتیاز فعالیت پژوهشی اساتید جهت ارتقاء

file name : -امتیاز-فعالیت-هاي-پژوهشی-اعضاي-هیات-علمی-جهت-ارتقاء-پایه.pdf
file size : 626 KB
دانلود

فرم امتیاز ارزشیابی کتب تالیف و ترجمه

file name : 4_razi.pdf
file size : 1 MB
دانلود

فرم ارزشیابی ترجمه کتاب

file name : tarjome.pdf
file size : 106 KB
دانلود

فرم درخواست حق التالیف کتاب

file name : book-grant-1.pdf
file size : 214 KB
دانلود

فرم ارزیابی و داوری کتاب

file name : form-arzyabi.pdf
file size : 106 KB
دانلود

فرم ارزشیابی اداره انتشارات

file name : form-arzyaby-entesharat.pdf
file size : 204 KB
دانلود