مسئول و اعضای شورای انتشارات

اداره کتب و انتشارات دانشکده علوم پزشکی لارستان

ردیف نام و نام خانوادگی سمت در شورا
1دکتر زهرا کشتکارانمعاونت آموزش تحقیقات و فرهنگی دانشجویی (مسئول)
2دکتر مقداد عبداله پور علی تپهمدیر پژوهشی
3دکتر سمانه حاجی حسینیکارشناس اداره انتشارات و دبیر کمیته انتشارات
4دکتر محمدرفیع بذرافشانعضو شورا(دانشکده پرستاری)
5محمدرضا فروتنیعضو شورا(دانشکده پرستاری)
6دکتر راضیه ذوالقدرعضو شورا(دانشکده بهداشت)
7ساسان امانتعضو شورا(دانشکده بهداشت)
8محمدرضا شوشتریانعضو شورا(دانشکده بهداشت)
9فاطمه سوخکعضو شورا(دانشکده پرستاری)
10نسیمه شفیعیکارشناس انتشارات