تازه های کتاب منتشر شده در دانشکده علوم پزشکی لارستان

Home » اخبار و رویدادها » تازه های کتاب منتشر شده در دانشکده علوم پزشکی لارستان

انتشارات دانشکده علوم پزشکی لارستان تازه ترین کتاب خود را با عنوان مقیاس لیکرت طراحی، ساخت و تجزیه و تحلیل تالیف حامد دلام و دکتر محمدرفیع بذرافشان به چاپ رسانده است. دربخشی از مقدمه کتاب عنوان شده است که :

امروزه، فنون مربوط به اندازه گیری نگرش ها، باورها، عقاید و ادراکات توسعه زیادی یافته اند و موضوعاتی که مردم ممکن است نسبت به آنها نگرش داشته باشند، نامحدود هستند. هم اکنون راه های بسیاری برای اندازه گیری و آزمون نگرش افراد وجود دارد که از همه پیچیده تر، طراحی مقیاس های نگرش می باشد.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم