معرفی اداره کتب و انتشارات

اداره انتشارات دانشکده علوم پزشکی لارستان در سال ۱۳۹6 تأسیس گردید. تا قبل از این تاریخ  به دلیل وابستگی دانشکده به دانشگاه علوم پزشگی شیراز، از قوانین و دستورالعمل های این دانشگاه در موارد لزوم استفاده می گردید. بنا به دلایل مختلف من جمله استقلال دانشکده، افزایش تعداد هیئت علمی و حرکت در راستای برنامه عملیاتی، راه اندازی اداره انتشارات مستقل احساس گردید. از انجایی که اعتلاء سطح علمی دانشکده از طریق نشر تألیف، تصنیف و ترجمه اثار اعضای هیأت علمی میسر می گردد 

pub

فرم ها

فرآیندها

آئین نامه ها

محتوای آموزشی